Hľadanie
E-mail obchod@pracovnaochrana.sk  Telefon +420 604 131 626
Vyberte si kategóriu
  Menu Zavrieť

  Reklamačný poriadok

  Reklamačný poriadok slúži na riešenie vzťahov medzi predávajúcim, internetovým obchodom Pracovnaochrana.sk a zákazníkom, v prípade, že na tovar zakúpenom v tomto obchode sa prejaví akékoľvek chyby. Spoločne s Obchodnými podmienkami určuje podmienky predaja a upresňuje práva a povinnosti predávajúceho (Pracovnaochrana) a kupujúceho (zákazník).

  Reklamácie zasielajte ako "balík" na adresu:

  FHB Group s.r.o.
  c/o COOL Trading – 70712 (nutné uviesť pre správne identifikovanie zásielky, inak dôjde k vráteniu späť odosielateľovi)
  Priemyselná 3
  900 21 Svätý Jur
  Slovenská republika
  tel.: +420 734 754 120

  Všeobecné podmienky pre reklamácie


  • Na tovar predávaný spotrebiteľom sa vzťahuje záručná doba minimálne 24 mesiacov. Ak sa na nejaký tovar vzťahuje dlhšia záručná doba, musí byť uvedená v záručnom liste, ktorý je dodaný spolu s tovarom.
  • Záručná doba uvedená na našich stránkach je určená pre koncových zákazníkov - spotrebiteľov, nie pre kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľmi. Kupujúcim, ktorí nie sú spotrebiteľmi, stanovuje záručnú dobu konkrétny dovozca tovaru do ČR.
  • Ak zákazník zistí chybu na dodanom tovare alebo jeho neúplnosť (prípadne nesprávny typ, farbu, počet kusov, ...) oznámi túto skutočnosť bez zbytočného odkladu pracovníkom internetového obchodu Pracovnaochrana, kedy tak urobí vo vlastnom záujme riadneho vybavenia reklamácie.
  • Odporúčame prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. Podpísaním prepravného listu kupujúci súhlasí s jeho prevzatím a potvrdzuje, že dorazilo nepoškodené vinou dopravy. U prepravy poštou treba nahlásiť poškodenie zásielky do 24h od doručenia. Na neskoršie reklamácie spôsobené vinou dopravy nemožno brať zreteľ a budú zamietnuté.
  • Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej dielov). Opotrebovanie veci spôsobené jej obvyklým užívaním nie je teda kryté záručnou zodpovednosťou predávajúceho.
  • Práva zo zodpovednosti za chyby sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Ak je však v záručnom liste uvedená iná spoločnosť určená k oprave, ktorá je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u spoločnosti určenej na vykonanie záručnej opravy. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci.
  • V prípade, že nie je reklamovaný tovar osobne odovzdaný k reklamácii predávajúcemu, je kupujúci zodpovedný za prepravu a prípadné škody pri nej spôsobené. K preprave reklamovaného tovaru odporúčame používať pokiaľ možno originálne obaly. Zásielka by mala byť vo vlastnom záujme kupujúceho poistená.
  • O vašej reklamácii rozhodneme ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava nutná doba pre odborné posúdenie reklamovanej chyby, najneskôr bude reklamácia vybavená vrátane odstránenia chyby do 30 dní. Túto lehotu možno po dohode so spotrebiteľom predĺžiť. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by sa jednalo o chybu, ktorú nemožno odstrániť.
  • Predávajúci je povinný spotrebiteľovi vydať písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje; a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.
  • V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu nákladov spojených s reklamáciou (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odoslaní reklamovaného tovaru). V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov vynaložených na toto odstúpenie. Náklady spojené s prepravou tovaru k zákazníkovi po vybavení reklamácie sú hradené predávajúcim.

  Postup reklamácie


  • Uistite sa, že v balení produktu nie je na záručnom liste uvedené servisné stredisko tohto produktu. Ak je servisné stredisko uvedené, obráťte, prosím, sa na neho a jeho zamestnanci Vám poradia, čo treba urobiť pre rýchle a bezproblémové riešenie reklamácie. Tieto informácie sa dajú taktiež vo väčšine prípadov zistiť na internetovej stránke daného servisu či výrobcu. Ak servisné stredisko nie je uvedené, postupujte prosím podľa návodu. Ak ste tu našli servisné stredisko Vášho výrobku, bez váhania sa na neho, prosím, obráťte.
  • Tovar zasielajte, pokiaľ možno v originálnom obale alebo v inom, vyhovujúcom prepravnom obale. Naša firma neručí za prípadné mechanické poškodenie pri preprave tovaru do autorizovaného servisu alebo do sídla našej firmy. Prosím pozor. Aj pri osobnom odovzdaní reklamácie, je nutné tovar odovzdať vrátane zodpovedajúceho obalu zabezpečujúceho jeho bezpečný transport.
  • Ak chce zákazník reklamovať tovar kúpený v internetovom obchode www.pracovnaochrana.sk, odporúčame, napísať sprievodný list, kde uvedie najmä typ výrobku, číslo predajného dokladu a popis chyby. Do krabice pribaľte doklad o kúpe tovaru. Reklamovaný tovar odošlite na vyššie uvedenú adresu. Zásielky s dobierkou nebudú prijaté.
  • Ak ste registrovaný zákazník odporúčame vyplniť on-line požiadavka na vrátenie - reklamáciu tovaru, ktorý nájdete po prihlásení v sekcii Môj Účet. Po odoslaní požiadavky Vám bude vystavené číslo reklamácie, ktorá je ďalej pod týmto číslom vedená a spracovaná. Jeho existencia uľahčuje vzájomnú komunikáciu a umožní Vám sledovať priebeh reklamácie na týchto stránkach.
  • Na krabici napíšte veľkým písmom REKLAMÁCIA a reklamačné číslo, ak Vám bolo pridelené. Zaslanie týchto dokumentov uľahčí identifikáciu zásielky a rýchlejšie vybavenie požiadavky. Zásielky, z ktorých nie je zrejmé, prečo k nám boli zaslané budú vrátené odosielateľom.

  Záruka vrátenia kúpnej ceny


  Internetový obchod Pracovnaochrana.sk poskytuje možnosť vrátenia tovaru do 30 dní od prevzatia objednávky bez udania dôvodu so zárukou vrátenia kúpnej ceny.

  Podmienky pre vrátenie kúpnej ceny:

  • tovar musí byť odoslaný najneskôr do 30 dní od doručenia tovaru.
  • tovar musí byť neporušený, originálne zabalený a nepoužitý. Tovar je možné zaslať aj v inom ako originálnom obale, ak je tovar v tomto obale dostatočne chránený.
  • zásielka musí obsahovať doklad o zaplatení.
  • balíky zasielajte bežnou balíkovou poštou ako "balík" (môžete balík poistiť). Balíky zaslané na dobierku nebudú prijaté.

  Záverečné ustanovenia


  • Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom zverejnenia na webových stránkach. Zmeny reklamačného poriadku sú vyhradené.
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★
  ★★★★★